Algemene Voorwaarden

 • WIN EEN GRATIS HUISNUMMER

  Deze wedstrijd wordt georganiseerd door WP international bvba met ondernemingsnummer, BE 0475.924.164, gevestigd  in de Meensesteenweg 304 – 8800 ROESELARE. Bij deze actie gelden volgende wedstrijdvoorwaarden:

  1. Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd door Facebook, Twitter, of enige andere social media organisatie of kanaal en is dus ook niet verbonden met eender welke sociale media organisatie of kanaal. Door deelname aan deze wedstrijd doet de deelnemer onherroepelijk afstand van alle vorderingen ten opzichte van eender welke social media kanaal.

  2. De informatie die door de deelnemers wordt verschaft, is bestemd voor WP international bvba en niet voor eender welke social media onderneming.

  3. De deelname aan deze wedstrijd is gratis.

  4. Door deel te nemen aan de wedstrijd geven deelnemers aan akkoord te gaan met de voorwaarden van dit reglement.

  5. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger.

  6. Medewerkers van WP international bvba zijn niet uitgesloten van deelname maar maken geen kans op het prijzenpakket.

  7. WP international bvba behoudt zich het recht voor om een deelnemer aan de wedstrijd te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien deze deelnemer op enige wijze in strijd handelt met dit reglement of anderszins onrechtmatig handelt jegens WP international bvba.

  8. Deelnemers moeten niet noodzakelijk in België wonen.

  9. De winnaar ontvangt een prijs zoals gecommuniceerd , op de blog wedstrijdpagina wpsign.eu , of andere digitale media met name : EEN REFECTEREND HUISNUMMER (*).

  (*) maxformaat van de plaat bedraagt 200 x 200 mm - achtergrond is reflecterend wit. Letters zijn zwart 
  Schikking van het de layout ( max 4 cijfers ) , lettertype , letterhoogte kan gekozen worden door de winnaar.
  Standaard is het huisnummer zelfklevend gemaakt of van 4 gaatjes voorzien .
  De prijs dient afgehaald te worden ter plaatse in onze winkel .

  10. De te winnen prijs van de actie zal worden vermeld op onze website(s) en alle social media kanalen , digitale media , papieren media , lijst onbeperkt.

  11. De prijswinnaar wordt gekozen op basis van 1 criteria: inschrijven via het deelnameformulier , waarbij de gegevens worden verzameld in een lijst . Daarna wordt uit die specifieke verzamelingslijst , die alle deelnemers bevat , slechts één (1) persoon / organisatie d.m.v. een onschuldige hand geloot. 

  12. De wedstrijd loopt tot 16mei 2021 - 23u59. Op 21 mei 2021 ten laatste wordt de winnaar uitgeloot en nadien bekend gemaakt.

  13. De winnaar wordt per e-mail of telefoon verwittigd en er wordt een datum afgesproken wanneer de prijs in ontvangst genomen zal genomen worden op het adres van onze firma.
  De winnaar verklaart uitdrukkelijk dat er foto's mogen gemaakt en gepubliceerd worden van de prijs , van de persoon zelf die de prijs in ontvangst neemt , en zijn naam , voornaam en woonplaats mogen bekend gemaakt worden , en dit langs alle wegen die WP international gebruikt , hetzij op papier , via digtale weg , eender welke social media kanaal , ... etc 

  14. WP international bvba en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen.

  15. WP international bvba en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen of personen, als gevolg van gebruik of consumptie van de uitgereikte prijzen. Reacties die als kwetsend opgevat kunnen worden, worden meteen verwijderd.

  16. WP international bvba behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien, naar mening van WP international bvba, de omstandigheden dit vereisen. WP international bvba kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege WP international bvba.

  17. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden opgeslagen door WP international bvba en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

  18. Door deelname verleent de prijswinnaar toestemming aan WP international bvba om zijn naam en/of firmanaam te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van de winnaars op de website en op eender welk social media kanaal.
   

  19. Door deelname aan de wedstrijd , en dus het opgeven van de persoonlijk gegevens , aanvaardt elke deelnemer zich akkoord dat zijn al zijn opgegeven gegevens mogen bewaard worden op een lijst  en gebruikt worden door WP international voor elk soort commerciële doeleinden en activiteiten die WP international uitoefent .
  Uitschrijven van die lijst kan enkel door een mail te sturen naar : info@wpinternational.be , met de melding "uitschrijven lijst win-actie" met de vermedling van diens gegevens

  20. Uitslag en beslissingen van de organisatie en wedstrijd kunnen niet aangevochten worden, om welke reden dan ook.

 • Disclaimer

  1. Gebruik van onze website

  Door onze website te gebruiken stem je in met onze algemene voorwaarden. Onze algemene voorwaarden bestaan uit deze disclaimer, onze privacyverklaring en onze verkoopsvoorwaarden. Ze gelden zowel voor jou als gebruiker als voor ons, WP international. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door WP international kan geen uitzondering worden gemaakt op deze algemene voorwaarden.

  2. Wie is WP international?

  Onze webpagina www.wpinternational.eu en onze webshop www.wpsign.eu wordt uitgegeven door:

  WP INTERNATIONAL BVBA
  MEENSESTEENWEG 304
  051 225 148
  info@wpinternational.be

  Neem bij vragen of onduidelijkheden gerust contact op via ons contactformulier.

  3. Onze Website

  WP international doet alles binnen zijn mogelijkheden om een vlotte werking, een veilige surfomgeving en een hoge graad van toegankelijkheid voor zijn website te waarborgen. Toch gebeurt het bezoeken van onze site steeds op eigen risico. We kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks geleden wordt door het gebruik van onze site.

  WP international heeft het recht om de toegang tot de site op ieder moment te wijzigen, te onderbreken of te beëindigen zonder voorafgaande waarschuwing.

  Op regelmatige tijdstippen wordt de inhoud van de website van WP international bijgewerkt en geactualiseerd. Toch is het altijd mogelijk dat je onvolledige of verouderde informatie terugvindt op onze website. Rechtstreekse of onrechtstreekse schade die hiervan het gevolg is, valt niet onder onze aansprakelijkheid.

  Indien onze site content bevat die ingaat tegen de geldende wetgeving, de rechten van anderen schaadt of ongepast is, dan vragen wij dat onze gebruikers dat melden. Zo kunnen we de ongepaste inhoud deels of volledig verwijderen.

  Prijzen en productinformatie staan aangeduid onder voorbehoud van fouten eigen aan het systeem: programmeerfouten en typfouten kunnen niet als bindend voor een overeenkomst gezien worden door de gebruiker.

  Op deze website staat informatie die kan gedownload worden (teksten, foto’s ,filmpjes, software, enz.)  Het downloaden van deze informatie gebeurt steeds  op eigen risico. WP international is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of voor het verlies van data door het downloaden van deze informatie.

  Niet alleen WP international heeft verantwoordelijkheid over deze website. Ook jij als gebruiker wordt geacht geen gedragingen uit te voeren die nadelig zijn voor de vlotte werking en veilige omgeving van onze site. Daaronder begrijpen we schadelijke programma’s (zoals computervirussen, malware, worms, trojans en dergelijke) en het verdelen van ongevraagde commerciële berichten (zoals junk mail, spamming, spammy content, chain mail en dergelijke) via onze website. Schadeclaims zijn alleen te richten aan de gebruiker die de schade veroorzaakte.

  4. Links en verwijzingen naar andere websites

  Pagina’s van derden waarnaar gelinkt wordt op de site van WP international, vallen niet onder onze verantwoordelijkheid. Het gaat hier onder meer om hyperlinks, frames, javascripts.

  Wij zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de gelinkte websites, noch met de inhoud die op de websites wordt vermeld. We zijn dan ook niet verantwoordelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door die websites.

  De algemene voorwaarden van de gelinkte websites kunnen verschillend zijn en niet dezelfde waarborgen bieden.

  5. Intellectuele eigendomsrechten

  Zowel de inhoud (tekstmateriaal, blogartikels, notities, foto’s, tekeningen, video’s, audiofragmenten, enzovoort) als de technische kant van onze website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Hiervan zijn auteursrecht, softwarerecht en databankenrecht een niet-limitatieve lijst van voorbeelden. Elk geval van schending van onze intellectuele eigendomsrechten zal worden vervolgd.

  6. Verwerking en bescherming van persoonsgegevens

  Om uw vragen en/of bestellingen te kunnen opvolgen, moet WP international een aantal persoonsgegevens onvermijdelijk opvragen. Zonder het opgeven van jouw persoonsgegevens kunnen we jammer genoeg geen gevolg geven aan uw vraag.

  WP international verwerkt jouw persoonsgegevens volgens de bepalingen in ons privacy statement.

  7. Algemene bepalingen

  Onze website kan op ieder willekeurig moment aangepast worden, uitgebreid worden, of stopgezet worden. Hiervoor kan geen tegemoetkoming geëist worden van de bezoeker.

  Onze algemene voorwaarden hangen volledig samen met de bepalingen in de Belgische Wetgeving. Onenigheden worden voorgelegd aan de hiertoe bevoegde rechtbank.

 • Privacy statement

  1. Omtrent dit privacy statement

  Wij, WP international, hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy. Daarom gebruiken wij uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wettelijke voorschriften. Met privacywet bedoelen we de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de GDPR is een verwijzing naar de verordening van 27 april 2016 betreffende bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, ook wel de General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemd.

  Met dit privacy statement wil WP international u  informeren over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en wat uw rechten hieromtrent zijn. Door gebruik te maken van onze website www.wpinternational.eu en webshop www.wpsign.eu verleent u expliciet uw toestemming dat wij uw persoonlijke gegevens mogen verwerken.

  De mogelijkheid bestaat dat dit privacy statement in de toekomst onderhevig is aan wijzigingen. Wij raden u dan ook aan om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere aanzienlijke inhoudelijke wijziging zal ook duidelijk gecommuniceerd worden.

  2. Wie verwerkt uw persoonlijke gegevens

  De website www.wpinternational.eu en de webshop www.wpsign.eu is eigendom van:

  WP international b.v.

  Meensesteenweg 304

  8800 Roeselare

  België

  BTW-nr: BE 0475924164

  E-mail: info@wpinternational.be

  Telefoon: 051 225 148

  3a. Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt:

  Wij, WP international verbinden ons er toe dat wij enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Volgende persoonsgegevens worden verwerkt door WP international:

  Identificatiegegevens: alle gegevens waaruit afgeleid kan worden wie U bent
  Meer bepaald:

  1. Voornaam

  2. Achternaam

  3. E-mailadres

  4. Telefoonnummer

  5. Geboortedatum

  6. Adres

  7. Betalingsgegevens

  3b.  Verwerking van email adressen via rechtstreeks emailverkeer naar onze organisatie / bedrijf
  en/of gegevens van bestaande klanten of klantengegevens :


  Wanneer u een contactformulier naar ons stuurt, óf rechtsreeks een email stuurt naar onze organisatie of bedrijf met UW email en eventuele andere gegevens ( zie punt 3a ) óf diezelfde informatie op eender welke manier achterlaat bij ons, om een offerte of informatie van ons te verkrijgen of op gelijk welek manier te willen communiceren met ons , dan verklaart u zich ook akkoord dat wij deze gegevens mogen gebruiken voor onder punt 4 - doeleinden van de verwerking van uw persoonlijke gegevens .

  Wat klanten betreft worden alle informatie die we verkirjgen automatisch bijgehouden in ons adminstratiesysteem , enerzijds om dat dit wettelijk verplicht is deze de wettelijke termijn bij te houden , anderzijds houden wij deze ook bij om voor de voor in punt 4 bedoelde doeleinden te gebruiken

  Er kan echter ten alle tijde door de klant of de persoon die dergelijke mails ontvangt , en  niet verder deze mails ( commerciele mails of nieuwsbrieven , etc ... ) wil ontvangen , uitgeschreven worden op de mailinglijst ,
  Dit kan door onderaan op deze mails de link " uitschrijven " , of "unsubscribe " aan te klikken.
  Of een mail te sturen naar peter.wyffels@wpinternational.be met de vraag om uitgeschreven te worden .

  4. Doeleinden van de verwerking van uw persoonlijke gegevens

  WP international verzamelt persoonlijke gegevens om u een veilige, geoptimaliseerde en gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden. Deze verzameling van persoonlijk gegevens kan worden uitgebreid naarmate u intensiever gebruik maakt van onze dienstverlening.

  De gegevensverwerking is essentieel voor de werking van deze website en de daarbij horende diensten en/of geleverde producten.

  Wij verwerken uw gegevens voor volgende doeleinden:

  • Het toegang verschaffen tot uw gebruikersprofielx
  • Het leveren en eventueel de installatie van producten, al dan niet gepersonaliseerd
  • Facturatie en boekhouddoeleinden
  • Aanbieden van informatie
  • Leveren van algemene en persoonlijke dienstverlening
  • Uitsturen van nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk kunnen zijn voor u
  • Het verkrijgen en verwerken van gebruikersbeoordelingen
  • Het verlenen van technische ondersteuning, dienst na verkoop
  • Het verbeteren van algemene en persoonlijke dienstverlening
  • Het verbeteren van de aangeleverde producten, al dan niet gepersonaliseerd
  • De detectie en het voorkomen van fraude, fout en of criminele gedragingen
  • Marketing doeleinden

  Tijdens het bezoek van de website www.wpinternational.eu en de webshop www.wpsign.eu worden er ook gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Het gaat om volgende gegevens:

  • IPadres
  • Herkomst van het bezoek
  • Vermoedelijke plaats van het websitebezoek
  • Tijdstip van het websitebezoek
  • Duurtijd van het websitebezoek
  • Merk en type van de gebruikte drager (computer, tablet of smartphone) gebruikt bij het websitebezoek
  • Gebruikte browser tijdens het bezoek van de website

  Wanneer u de website bezoekt gaat u akkoord met deze inzameling van statistische gegevens, zoals hierboven vermeld.

  De bezoeker verschaft zelf zijn persoonlijke gegevens aan WP international en kan daardoor een zekere controle uitoefenen op de inhoud, volledigheid en correctheid van de gegevens. Wanneer mocht blijken dat de gegevens onvolledig of niet correct zijn dan behoudt WP international zich het recht voor om bepaalde handelingen tijdelijk of permanent niet uit te voeren.

  De gegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik door WP international. Wij kunnen u verzekeren dat uw persoonlijke gegevens niet worden verkocht, doorgegeven of meegedeeld aan derde partijen die aan ons verbonden zijn, tenzij het gaat om onderaannemers die mee instaan voor de levering van het product of uitvoering van de gevraagde dienst. Deze onderaannemers zullen enkel uw gegevens verwerken voor de doeleinden vermeld in dit privacy statement.  WP international heeft alle nodige juridische en technische maatregelen genomen om een ongeoorloofde toegang en gebruik van uw persoonlijke gegevens te vermijden.

  5. Het gebruik van Cookies

  Bij het bezoeken van de website www.wpinternational.eu en de webshop www.wpsign.eu kunnen ‘cookies’ op uw schijf worden opgeslagen om de website beter te kunnen afstemmen op de behoeftes van de terugkerende websitebezoeker.

  Deze cookies helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren en om technische keuzes te onthouden. Wij raden dan ook aan de cookies in te schakelen. Wenst u echter geen gebruik te maken van cookies en deze uit te schakelen dan verwijzen we u naar ons cookiebeleid.

  Voor een verdergaande uitleg van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonlijke gegevens te verkrijgen en te verwerken verwijzen we naar ons cookiebeleid.

  Bij het contact opnemen via het contactformulier op onze websites, of een mail te sturen naar onze firma's WP international n.v. of WP international b.v. naar het algemene email adres (= info@wpinternational.be ) of andere gerelateerde of directe emailadressen van onze medewerkers met als domeinnaam/extensie  @wpinternational.be of @wpinternational.eu of @wpsign.eu geeft u onvoorwaardelijk uw toestemming om uw email adres te bewaren en te gebruiken voor de in punt 4 van "Privacy Statement " beschreven en bedoelde doeleinden.

  6. Uw rechten

  Recht op rechtmatige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens

  WP international verwerkt uw persoonsgegevens steeds als een goede huisvader. Dit omvat onder andere het volgende:

  • Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de gerechtvaardigde doeleinden omschreven in dit privacy statement.
  • Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit noodzakelijk en ter zake is, en bovendien niet overmatig is.
  • Uw persoonsgegevens worden enkel bewaard zolang het nodig is voor het verwezenlijken van doeleinden zoals omschreven in dit privacy statement.

  We hebben de nodige technische maatregelen genomen om de risico’s op een onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, of de verwerking ervan tot een minimum te reduceren. Bij inbraak op haar informaticasystemen zal WP international onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

  Recht op inzage, wijziging en verwijdering van uw persoonsgegevens

  Nadat u het bewijs van uw identiteit hebt geleverd, beschikt u over het recht om van WP international te vernemen of uw gegevens worden verwerkt. Indien uw gegevens voorkomen in onze bestanden dan hebt u het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u van uw recht op inzage gebruik wenst te maken, dan zal WP international hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag kan gebeuren ofwel via aangetekende zending ofwel via e-mail naar het adres info@wpinternational.be .

  Onvolledige of foutieve gegevens kunnen steeds worden gecorrigeerd. Het is aan de bezoeker om in de eerste plaats zelf onvolledige of foutieve gegevens aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitvoeren door contact op te nemen met ons. WP international zal uw persoonsgegevens aanpassen uiterlijk één (1) maand na uw aanvraag.

  Bovendien hebt u het recht om uw persoonsgegevens door ons te laten wissen binnen een redelijke termijn. Het “recht om vergeten te worden” kan echter slechts in de volgende gevallen:

  • Wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk verzameld werden
  • Wanneer er geen enkele rechtsgrond bestaat voor de verwerking en de persoonsgegevens werden verzameld met toestemming
  • Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en er geen belangrijkere dwingende gerechtvaardigde gronden bestaan voor het bewaren van uw bestaan. Onder “gerechtvaardigde gronden” wordt onder meer boekhoudkundige en andere wettelijke verplichtingen verstaan.
  • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verkregen
  • Wanneer de persoonsgegevens moeten gewist worden overeenkomstig een wettelijke verplichting

  WP international oordeelt zelf of aan 1 van bovenstaande voorwaarden is voldaan.

  Recht op bezwaar tegen en het recht op de inperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

  U hebt het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te bekomen:

  • Tijdens de periode die nodig is voor WP international om de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren in geval van betwisting
  • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig verkregen zijn en u verzoekt van deze slechts beperkt te gebruiken in plaats van deze te laten wissen
  • Wanneer de persoonsgegevens van de gebruiker niet meer nodig zijn  voor de verwerkingsdoeleinden en de gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft voor rechtsvervolging.
  • Tijdens de periode die nodig is voor WP international om te verifiëren of aan alle voorwaarden is voldaan om de persoonsgegevens te verwijderen.

  U hebt ten allen tijde het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van de persoonsgegevens. WP international zal hierna de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij WP international dwingende gerechtvaardigde gronden kan aantonen voor de verwerking van de persoonsgegevens die voorrang krijgen op het recht van bezwaar.

  U kan uw recht op bezwaar  uitvoeren door contact op te nemen met ons. WP international zal uw persoonsgegevens aanpassen uiterlijk één (1) maand na uw aanvraag. De aanvraag kan gebeuren ofwel via aangetekende zending ofwel via e-mail naar het adres info@wpinternational.be .

  Recht op gegevensoverdraagbaarheid

  U hebt als bezoeker het recht om de persoonsgegevens die u aan WP international hebt doorgegeven terug te ontvangen in een gestructureerde door machine leesbaar bestand. Bovendien hebt u het recht om de gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke indien de verwerking uitsluitend rust op toestemming van de gebruiker.

  U kan uw recht op overdracht  uitvoeren door contact op te nemen met ons. WP international zal uw persoonsgegevens aanpassen uiterlijk één (1) maand na uw aanvraag. De aanvraag kan gebeuren ofwel via aangetekende zending ofwel via e-mail naar het adres info@wpinternational.be .

  Recht op het intrekken van toestemming van verwerking en het recht om klacht in te dienen

  U hebt ten allen tijde het recht om toestemming tot verwerking van uw gegevens in te trekken. Dit verandert echter niets aan de rechtmatigheid tot verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

  U kan uw recht op bezwaar  uitvoeren door contact op te nemen met ons. WP international zal uw persoonsgegevens aanpassen uiterlijk één (1) maand na uw aanvraag. De aanvraag kan gebeuren ofwel via aangetekende zending ofwel via e-mail naar het adres info@wpinternational.be .

  Bovendien hebt u ook het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door WP international bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 • Verkoopsvoorwaarden

  1. Bij bestelling van goederen of diensten van deze offerte , hetzij geheel of gedeeltelijk verklaart de koper zich uitdrukkelijk akkoord te gaan met onderstaande verkoopsvoorwaarden . Aankoopvoorwaarden van de koper kunnen nooit, onder geen enkel beding , onze verkoopsvoorwaarden “over-rulen” , zonder schriftelijke toestemming van onzentwenwege.

  2. Prijzen : netto en exclusief BTW

  3. Geldigheidsduur offerte is 2 weken vanaf opmaak datum – daarna opnieuw te bevragen

  4. Wij behouden ons het recht om ons handelsmerk en/of firmanaam en/of productnaam te vermelden op onze producten. Indien de klant dit niet wilt, dient hij dit schriftelijk aan te vragen bij de bestelling / vóór de productie.

  5. Bij bestelling van een offerte dient de klant zijn/haar correcte facturatiegegevens (naam, adres, tel., btwnr) te bezorgen, alsook zijn/haar leveringsadres, vooraleer een werkfiche en verkoopfactuur wordt opgemaakt door ons. Bij elke aanvraag tot het wijzigen/aanpassen aan het ontvangen van een factuur, nadat de verkoopfactuur reeds werd opgemaakt door ons, zal er een supplement van € 60,00 excl. BTW aangerekend worden aan de klant.

  6. Leveringstermijn : +- 2 à 3 werkweken na schriftelijke ontvangst bestelling (mail / fax /… terugsturen) en/of na goedkeuring van een eventuele proeflay-out. – indien anders gewenst : enkel volgens én na schriftelijke overeenkomst van ons

  7. Prijs : af fabriek / exclusief verpakking

  8. Leveren en plaatsing normaliter apart vermeld

  9. Indien eenheidsprijzen inclusief levering en/of plaatsing vermeld zijn , zijn deze geldig voor de opgegeven aantallen. Bij bestelling van een kleiner aantal stuks dan opgegeven in de offerte zal er een extra bedrag worden aangerekend dit om het verschil te compenseren in functie/ ten belope van het verschil/verlies omwille van vaste kosten inherent aan de productie, levering of plaatsing , dit bedrag wordt in berekend bij de nacalculatie en vermeld op de factuur.

  10. Port en verpakkingskosten : op kosten van de klant en verzending altijd op risico van de koper / eventuele leveringen en/of plaatsing apart vermeld

  11. Bij plaatsing staanders, totems of signalisatie door onze zorgen : staanders en palen worden altijd verondersteld in losse* doch stabiele ( *: vrij van stenen, beton, vreemde objecten , …) grond te worden gezet –– indien anders te zijn blijkt wordt de meerprijs (méérwerk ) in regie aangerekend per manuur à € 60,00 /u – bij eventuele instabiele grond wordt de noodzakelijke extra snelbeton en/of andere materialen of nodige materieel , alsook de extra werkuren t.b.h. een deugdelijke plaatsing aangerekend.  Hetzelfde geldt voor plaatsingen op eender welke oppervlakken met verborgen gebreken of zwakke plekken waarvan wij niet op voorhand op de hoogte werden gesteld en waar wij dienen te verstevigen of andere technieken en/of materialen dienen te gebruiken om een deugdelijke plaatsing te bewerkstelligen

  12. Extra aanrekeningen : niet voorziene uren, extra materialen of gebruik materieel wordt in extra aangerekend:
  Gebruik : slijpschijf: € 10,00/gestart halfuur; drilboorhamer ; € 30,00/gestart halfuur ; stroomgroep € 30,00/gestart halfuur;  extra snelbeton : aan dagpprijs ; afvoeren (bouw)afval : in regie volgens werk, volume en gewicht -  Extra werk/manuren : € 15,00/per gestart kwartier.

  13. Schade aan toevertrouwd goed tijdens of door de plaatsing of montage, door verborgen gebreken , slechte of zwakke toestand van het goed of door het door de klant niet kunnen aanduiden van verborgen leidingen of buizen of eender welke objecten zijn niet onze verantwoordelijkheid en wordt deze geenszins vergoed . 

  14. Vertraging van de werken bij plaatsingen op het moment zelf , door afwezigheid of laattijdigheid of van de klant of diens aangestelde of verantwoordelijke, of door eender welk oponthoud veroorzaakt door voornoemden , wordt deze ontstane wachttijd integraal gefactureerd aan € 60,00 per manuur aan de klant . 

  15. Indien onze goederen of diensten vertraging hebben door overmacht, van eender welke aard dan ook , kan de klant onder geen enkel beding aanspraak maken op een prijsvermindering noch schadevergoeding. Annuleren van de bestelling in dit geval is ook volgens de in artikel 18 vermelde voorwaarden. 

  16. Annulatie of verplaatsing van een plaatsing binnen een termijn van één werkdag vóór de afgesproken dag van plaatsing door de klant of diens verantwoordelijke of aangestelden, door of om eender welke reden dan ook, is er een annuleringskost van € 240 per voorziene arbeider voor deze plaatsing - exclusief BTW

  17. Mailen van gevraagde proefdruk : € 10.00 pér proef, via mail of ander kanaal

  18. Bij annulering van geplaatste / lopende bestellingen wordt er een annuleringskost aangerekend met een minimum forfait van 30 % van het bedrag van de totale bestelling of een groter bedrag ( > 30% ) in functie van de vordering van de door ons gedane werken en/of kosten en waarvan voornoemd bedrag of percentage logischerwijze enkel en alleen door ons wordt bepaald zonder medezeggingschap van eender welke persoon , firma of rechtbank . Het maximum bedrag van de annuleringskost kan niet hoger zijn dan de bestelling en/of eventuele bijbestellingen.

  19. Bij annulering van een opdracht voor belijnings- of schilderwerken van parkings , opritten , fabriekshallen , enz … door de klant uiterlijk 24u of minder voor de geplande aanvang van de werkzaamheden is de klant een annuleringskost verschuldigd van minimum € 750,00 onverminderd het recht van WP international om de werkelijk geleden schade nog te vorderen.

  20. Verkochte goederen van eender welke aard of op maat vervaardigde goederen worden niet teruggenomen noch geruild. 

  21. Bij plaatsing van onze geleverde door middel van verlijming ( lijm, zelfklevend of andere verlijmingsproducten ) op wanden, muren, eender welke oppervlakken is er wanneer deze oppervlakken werden behandeld of behangen met vuilafstotende of vetafstotende producten , hetzij verf of behang of andere beschermingsproducten met voornoemde afstotende eigenschappen geen enkel verhaal op ons bij het afvallen of loskomen van de door ons d.m.v. verlijming aangebrachte producten door . We kunnen ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele gevolgschade , van eender welke aard , inclusief schade ontstaan aan onze eigen geleverde producten

  22. Kleuren in of op eender welke producten die wij vervaardigen , door eender welke techniek die we hanteren , zijn altijd bij benadering van de door de klant opgegeven kleurcoderingen hetzij in RAL, NCS, RGB, CYMK, of eender welk ander type kleur 

  23. Betaling binnenland : eerste 3 facturen contant bij afhaling of per overschrijving op onze bankrekening vóór levering of verzending, daarna 30 dagen na factuurdatum  We behoudens ons ook het recht als wij dit nodig achten, en zonder enige reden te moeten opgeven, bij bestelling een voorschot te vragen aan de klant , grootte van het voorschot door ons te bepalen, vóór en zelfs nadat de klant reeds 3 bestellingen / facturen zou geplaatst en betaald hebben . 

  24. Betaling buitenlandse klanten : 100%  bij het plaatsen bestelling ( dus vóór aanvang der werken ) contant of per overschrijving.

  25. Buitenland : ICL voorwaarden van toepassing voor buitenlandse BTW-plichtigen in de EG bij versturen per koerier of transportfirma – bij zelf ophalen door de klant wordt Belgische BTW aangerekend omwille van het ontbreken van de bewijslast dat het goed of de goederen België hebben verlaten

  26. Al onze facturen zijn contant betaalbaar te ROESELARE.

  27. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een rente van 12 % verschuldigd zijn vanaf voornoemde vervaldag.

  28. In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling op de vervaldag zonder geldige reden, zal , na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd worden met 12 % met een minimum van € 125,00 en een maximum van € 2.500,00 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

  29. De geleverde goederen blijven onze eigendom zolang ze niet volledig zijn betaald aan ons. In geval van vertraging van betaling, behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen tot volledige betaling, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en met uitsluiting van elke vordering tot schadevergoeding van de koper of diens klant.  De terugname van goederen geeft geenszins verbreking van het contract of annulering van de bestelling van de goederen. De factuur dient hoe dan ook volledig betaald te worden volgens onze verkoopsvoorwaarden.  Zelfs wanneer de goederen geplaatst werden en in principe onroerend door bestemming zijn geworden blijven ze nog altijd onze eigendom en kunnen wij deze ten alle tijde ter plaatste wijzigen, manipuleren, of verwijderen, zonder enige kennisgeving te moeten geven aan de klant of diens klant in geval van doorverkoop, en zonder enige verantwoordelijkheid van onzentenwege, van eender welke schade of eender welke gevolgen deze wijzigingen, manipulatie of verwijderen zouden kunnen voortbrengen aan de geleverde producten, noch aan de muren , wanden, vloeren , grond , tuin , of aan of rond eender welke locatie waar deze producten werden geplaatst, door wie dan ook .  Dit geldt ook voor goederen die werden doorverkocht aan voortverkopers of via onderaannemers , zelfs in meerdere graden of stappen verder, die elk op zich de verplichting hebben hun klanten op hun beurt van onze verkoopsvoorwaarden dienen op de hoogte te stellen. Dit moet gezien in de ruimste zin van interpretatie. Bij doorverkochte goederen door bv een gefailleerde of eender welke dubieuze aannemer of voortverkoper blijft punt 29 van kracht.

  30. Bij plaatsen van signalisatie op glas, hetzij op wanden, deuren, ruiten, of welk object dan ook , voorzien wij telkens langs de achterkant een folie , om de achterkant van het object met zelfklevende folie en/of lijm te bedekken. Dit heet een cache-faut . Dit is vrijwel de enige oplossing om een nette afwerking langs de achterkant te bewerkstelligen .  Indien het pictogram of eender welk ander besteld object moet geplaatst worden in die regio van zo een glazen object , en door de klant liever niet erop gewenst, kunnen we altijd kijken voor een mogelijkheid om het naast ( boven , links , rechts ) het glas , op een vaste ondoorzichtige bestaande wand te hangen zodat er geen storende achterkant te zien is en geen cache-faut van doen is .

  31. Alle geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken of vredegerechten van het gerechtelijke arrondissement KORTRIJK.

  32. Wanneer de klant vraagt om een ander BTW-tarief te hanteren, anders dan ons gebruikelijk BTW-tarief, dan kunnen wij dit doen enkel mits voorlegging van een goedkeuring door de BTW-administratie door de klant zelf aangevraagd . Indien bij een BTW-controle blijkt dat dit onterecht werd toegepast, wordt het verschuldigd BTW-saldo alsnog aangerekend aan de klant en dient deze te worden betaald . Hierop staat géén verjaringstermijn .

  33. Bij bestellen van producten , of aanvraag van informatie en/of offerte door het sturen van een email naar onze firma via/naar één onze email adressen die worden beschreven in onze " Privacy Statement" verklaart de klant zich onvoorwaardelijk akkoord met de voorwaarden ervan , meer bepaald het bewaren en gebruik van het email adres van de klant voor de in de Privacy Statement bedoelde doeleinden ( zoals reclame , informatie , nieuwsbrief , e.d. )

  34. Opmaak van devis of schadebestekken : “ Bij het niet bestellen van of het laten uitvoeren bij onze firma WP international van de in onze schadebestek vermelde goederen, respectievelijk diensten, wordt er een forfaitair bedrag gefactureerd aan de aanvrager van het schadebestek ter waarde van 25% van alle in het bestek vermelde bedragen ( 25% van de totaalprijs dus m.a.w. ) ter compensatie. Bij gebrek aan plaatsen van de bedoelde goederen of diensten in het schadebestek , wordt er een factuur van 25 % van het bedrag  in het schadebestek, 30 dagen na datum van het schadebestek opgemaakt.

  35. Afval : Elke vorm van afval van de klant , zoals bijvoorbeeld steenpuin, grond, hout, oud ijzer, kabels, etc ... die moet worden meegenomen worden van bij de klant - hetzij bij een levering of na een plaatsing - dient te worden vergoed door de klant. De prijs wordt bepaald door de manuren (in regie à 60 euro per manuur ) en de bijhorende stortkosten om het afval te verwerken.
   

 • Cookieverklaring

  1. Cookies

  Een cookie slaat info op in de browser op je computer tijdens je bezoek aan een webpagina. Cookies worden gebruikt om je gebruiksgemak te vergroten, bijvoorbeeld door bij een volgend bezoek aan een website je taalkeuze of login te herinneren. Cookies kunnen ook gebruikt worden voor marketingdoeleinden. Er bestaan diverse soorten cookies: tracking cookies (om uw gedrag op internet te volgen en bij te houden), technische cookies (bijvoorbeeld voor het bijhouden van taalinstellingen) en sessiecookies (tijdelijke cookies die verlopen bij het sluiten van uw browservenster).

  WP international is een Belgische website en handelt volgens de Belgische wet omtrent de elektronische communicatie, in dit opzicht volgt WP international de bepalingen hierin omschreven omtrent cookies (wet van 13 juni 2005).

  2. Waarvoor worden cookies gebruikt?

  Als bezoeker van onze website stem je er mee in dat wij cookies gebruiken. Onze cookies zorgen ervoor dat jouw bezoek aan de website vlot en gepersonaliseerd verloopt. Je kan de cookies zelf in- of uitschakelen, maar dan kan je problemen ondervinden bij het surfen op onze site.

  De cookies waar WP international gebruik van maakt, zijn ongevaarlijk. We gebruiken ze om ervoor te zorgen dat wat je te zien krijgt, toepasselijk is voor jou als bezoeker en om het surfen makkelijker te maken voor jou door bijvoorbeeld taalinstellingen te onthouden.

  3. Welke cookies gebruikt WP international?

  Enerzijds gebruiken wij sessiecookies die essentieel zijn om onze website te laten werken. Deze kunnen niet worden uitgezet op onze servers.

  Daarnaast gebruiken wij ook cookies die niet-essentieel zijn, maar ervoor zorgen dat de site die je te zien krijgt volledig op jouw maat is. Er zijn drie soorten: functionele cookies, analytische cookies en advertising cookies.

  In onze privacyverklaring vind je alle informatie over hoe WP international jouw persoonsgegevens verwerkt.

  4. Hoe kan je zelf je cookies instellen?

  Je kan ten allen tijde zelf je cookie-instellingen wijzigen in de instellingen van je webbrowser. Voor elke browser zijn er andere handleidingen, die je via onderstaande links kan raadplegen. Ook via de help-functie van je internetbrowser kan je hier een handleiding voor vinden.

  Cookie instellingen in Mozilla Firefox via: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren

  Cookie instellingen in Microsoft Internet Explorer via: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

  Cookie instellingen in Google Chrome via: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl

  Cookie instellingen in Safari via: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL

  Cookie instellingen in Opera via: http://help.opera.com/Linux/10.10/nl/cookies.html

  Je kan de cookies inschakelen of uitschakelen. Voor een optimale gebruikservaring raden wij je echter aan om de cookies in te schakelen.

  5. Welke rechten heb je als bezoeker van onze website?

  Als bezoeker van onze website heb je het recht op een veilige verwerking van jouw persoonsgegevens, maar verwerf je ook een aantal rechten.

  Je hebt recht op verzet, wat betekent dat je je bij gewichtige en legitieme gronden mag kanten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

  Je hebt recht op toegang, wat betekent dat je op simpel verzoek mag opvragen of jouw persoonsgegevens worden bijgehouden en/of verwerkt, en of ze al dan niet worden doorgegeven.

  Je hebt recht op correctie, wat betekent dat je persoonsgegevens op elk moment en op jouw verzoek steeds gecorrigeerd of verwijderd kunnen worden.

  In onze privacyverklaring kan je meer lezen over jouw rechten en op welke manier je die kan uitoefenen.

  Bij vragen of opmerkingen over onze cookieverklaring kan je ons contacteren via info@wpinternational.be .

 • Wedstrijdvoorwaarden "Gepersonaliseerde kerstdecoratie"

  Deze wedstrijd wordt georganiseerd door WP international bvba met ondernemingsnummer, BE 0475.924.164, gevestigd  in de Meensesteenweg 304 – 8800 ROESELARE. Bij deze actie gelden volgende wedstrijdvoorwaarden:

  1. Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd door Facebook, Twitter, of enige andere social media organisatie of kanaal en is dus ook niet verbonden met eender welke sociale media organisatie of kanaal. Door deelname aan deze wedstrijd doet de deelnemer onherroepelijk afstand van alle vorderingen ten opzichte van eender welke social media kanaal.

  2. De informatie die door de deelnemers wordt verschaft, is bestemd voor WP international bvba en niet voor eender welke social media onderneming.

  3. De deelname aan deze wedstrijd is gratis.

  4. Door deel te nemen aan de wedstrijd geven deelnemers aan akkoord te gaan met de voorwaarden van dit reglement.

  5. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger.

  6. Medewerkers van WP international bvba zijn niet uitgesloten van deelname maar maken geen kans op het prijzenpakket.

  7. WP international bvba behoudt zich het recht voor om een deelnemer aan de wedstrijd te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien deze deelnemer op enige wijze in strijd handelt met dit reglement of anderszins onrechtmatig handelt jegens WP international bvba.

  8. Deelnemers moeten niet noodzakelijk in België wonen.

  9. De winnaar ontvangt een prijs zoals gecommuniceerd op de blog wedstrijdpagina wpsign.eu met name een set gepersonaliseerde kerstdecoratie.

  10. De te winnen prijs van de actie zal worden vermeld op onze website(s) en social media kanalen.

  11. De prijswinnaar wordt gekozen op basis van 2 criteria: enerzijds dient men het bericht op Facebook te liken en delen, daarna wordt uit alle deelnemers één persoon / organisatie d.m.v. een onschuldige hand geloot. 

  12. De wedstrijd loopt van 29 november 2018 tot 5 december 23u59. Op 6 december 2018 wordt de winnaar uitgeloot.

  13. De winnaar wordt per e-mail of telefoon verwittigd en er wordt een datum afgesproken wanneer de prijs in ontvangst genomen zal genomen worden op het adres van onze firma.

  14. WP international bvba en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen.

  15. WP international bvba en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen of personen, als gevolg van gebruik of consumptie van de uitgereikte prijzen. Reacties die als kwetsend opgevat kunnen worden, worden meteen verwijderd.

  16. WP international bvba behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien, naar mening van WP international bvba, de omstandigheden dit vereisen. WP international bvba kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege WP international bvba.

  17. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden opgeslagen door WP international bvba en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

  18. Door deelname verleent de prijswinnaar toestemming aan WP international bvba om zijn naam en/of firmanaam te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van de winnaars op de website en op eender welk social media kanaal.

  19. Uitslag en beslissingen van de organisatie en wedstrijd kunnen niet aangevochten worden, om welke reden dan ook.

 • Wedstrijdvoorwaarden "Win een lichtkrant t.w.v. € 350,00"

  Deze wedstrijd wordt georganiseerd door WP international bvba met ondernemingsnummer, BE 0475.924.164, gevestigd  in de Meensesteenweg 304 – 8800 ROESELARE. Bij deze actie gelden volgende wedstrijdvoorwaarden:

  1. Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd door Facebook, Twitter, of enige andere social media organisatie of kanaal en is dus ook niet verbonden met eender welke sociale media organisatie of kanaal. Door deelname aan deze wedstrijd doet de deelnemer onherroepelijk afstand van alle vorderingen ten opzichte van eender welke social media kanaal.

  2. De informatie die door de deelnemers wordt verschaft, is bestemd voor WP international bvba en niet voor eender welke social media onderneming.

  3. De deelname aan deze wedstrijd is gratis.

  4. Door deel te nemen aan de wedstrijd geven deelnemers aan akkoord te gaan met de voorwaarden van dit reglement.

  5. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger.

  6. Medewerkers van WP international bvba zijn niet uitgesloten van deelname maar maken geen kans op het prijzenpakket.

  7. WP international bvba behoudt zich het recht voor om een deelnemer aan de wedstrijd te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien deze deelnemer op enige wijze in strijd handelt met dit reglement of anderszins onrechtmatig handelt jegens WP international bvba.

  8. Deelnemers moeten niet noodzakelijk in België wonen.

  9. De winnaar ontvangt een prijs zoals gecommuniceerd op de blog wedstrijdpagina wpsign.eu met name een LED lichtkrant voor binnengebruik.

  10. De te winnen prijs van de actie zal worden vermeld op onze website(s) en social media kanalen.

  11. De prijswinnaar wordt gekozen op basis van 2 criteria: enerzijds een inzending van het juiste antwoord , daarna wordt uit één van de 100 eerste juiste inzendingen één persoon / organisatie geloot, anderzijds moet de deelnemer alle stappen gevolgd hebben.

  12. De wedstrijd loopt van 16 november 2018 tot 5 december 23u59. In de week van 10 december 2018 wordt de winnaar uitgeloot.

  13. De winnaar wordt per e-mail of telefoon verwittigd en er wordt een datum afgesproken wanneer de prijs in ontvangst genomen zal genomen worden op het adres van onze firma.

  14. WP international bvba en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen.

  15. WP international bvba en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen of personen, als gevolg van gebruik of consumptie van de uitgereikte prijzen. Reacties die als kwetsend opgevat kunnen worden, worden meteen verwijderd.

  16. WP international bvba behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien, naar mening van WP international bvba, de omstandigheden dit vereisen. WP international bvba kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege WP international bvba.

  17. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden opgeslagen door WP international bvba en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

  18. Door deelname verleent de prijswinnaar toestemming aan WP international bvba om zijn naam en/of firmanaam te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van de winnaars op de website en op eender welk social media kanaal.

  19. Uitslag en beslissingen van de organisatie en wedstrijd kunnen niet aangevochten worden, om welke reden dan ook.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief


Op regelmatige tijdstippen houden wij onze klanten via e-mail op de hoogte van onze promoties, speciale acties, opendeurdagen of andere interessante aanbiedingen? Wenst u deze e-mails te ontvangen, schrijf u dan nu in op onze nieuwsbrief.